KEW-dossier

De inhoud van het KEW-dossier

Het KEW dossier bevat alle documenten die betrekking hebben op het/de röntgentoestel(len) en de uitvoering van de stralingshandelingen (het maken van de röntgenopnamen). Het dossier bevat:

 • Certificaat dat de deskundigheid van de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming aangeeft. Deze deskundigheid heeft in de loop der jaren verschillende namen gehad, waarvan de stralingsdeskundigheid niveau 5A/m de bekendste is
 • In geval van gebruik van een conebeam CT toestel het certificaat dat aangeeft dat de verantwoordelijk Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming specifiek op deze stralingstoepassing in de tandheelkunde geschoold is
 • De namen van de behandelend tandartsen die medische verantwoordelijkheid dragen voor radiologische verrichtingen (ANVS verordening artikel 4.1)
 • Bewijzen van gevolgde nascholing in de radiologie en stralingsbescherming van alle personen die zich met stralingshandelingen in de praktijk bezighouden (dus ook assistentes die röntgenfoto’s maken (BbS artikel 5.14 en toelichting))
 • Registratie BIG register
 • Naam rechtspersoon, verantwoordelijke stralingsbeschermingsdeskundige en TMS
 • De plaats waar de stralingshandelingen worden verricht (praktijkadres)
 • Aanwijzing tandarts(en) – TMS door ondernemer
 • Omschrijving taken en verantwoordelijkheden TMS
 • Overzicht van de in gebruik zijnde röntgentoestellen met hun karakteristieken
 • Kopie van de registratie van de röntgentoestel(len) of de  vergunning
 • Stralingsrisicoanalyse (waarin opgenomen / waaruit blijkt de aard en omvang van de stralingshandeling en de beoordeling van de risico’s)
 • Uittreksel KvK
 • Overzicht organisatorische maatregelen voor dosisreductie, indien van toepassing
 • Instructies en werkprotocollen
 • Verklaring van de leverancier van het röntgentoestel dat dit aan de wettelijke eisen voldoet bij oplevering; gegevens van de acceptatietest.
 • Overzicht van de jaarlijkse controle op de doeltreffendheid en het juiste gebruik van beveiligingsmiddelen en technieken
 • Uitkomsten prestatietests (periodieke controle van het röntgentoestel (elektrisch, mechanisch en stralingshygiënisch)) inclusief de naam van degene die de meting heeft verricht en de datum, het gebruikte meetinstrument.
 • Overzicht van eventueel gepleegd onderhoud aan de röntgentoestellen